Doprava od 2500 Kč je zdarma

Reklamační řád

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tento dokument vydává Eden Gems s.r.o., IČO: 17982600, se sídlem: Praha 9, 190 00 (dále jenProvozovatel“), která je provozovatelem a vlastníkem Internetového obchodu www.addagems.cz.

adresa pro doručování: Sudomřská 1707/19, Praha 3, 130 00, kontaktní e-mail: shop@addagems.cz 

 1. Tento dokument (dále jen „Reklamační řád“) obsahuje podmínky pro reklamaci zboží zakoupeného Kupujícím od Provozovatele coby prodávajícího v Internetovém obchodě www.addagems.cz, záruční podmínky vztahující se k předmětnému zboží a případně další podmínky. 

ZÁRUKA

 1. Provozovatel poskytuje Kupujícímu záruku za jakost zboží v trvání 24 měsíců. Zárukou za jakost se Provozovatel coby prodávající zavazuje, že věc (zboží) bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
 2. Záruka začíná plynout dnem převzetí zboží Kupujícím. Kupující je povinen zboží prohlédnout ihned po jeho převzetí. Kupující je povinen se před prvním použitím zboží řádně seznámit se záručními podmínkami.
 3. Záruka na zboží se nevztahuje na: nesouměrné ponoření a zalití minerálů v pryskyřici v lůžku. Některé šperky mají kameny hladce zalité a jiné mají kameny vystouplé. Nevztahuje se na přirozený proces stárnutí šperků zalitých pryskyřicí, může vzniknout žlutý nádech, který postupem času pryskyřice získá vlivem UV záření.

Ani v jednom případě se nejedná o vadu a záruka se na ni nevztahuje.

Záruka se také nevztahuje na mechanické poškození zboží (např. zdeformování, ulomení, prasknutí (např. kroužku), roztržení (např. řetízku), poškrábání apod.), oxidací, používání zboží v neodpovídajících, resp. nevhodných podmínkách, na vady způsobené neodborným zacházením (např. poškození zboží chemickými látkami, nevhodnými čisticími prostředky, ztrátu pozlacení apod.), nesprávnou manipulaci a nesprávným používáním zboží, zanedbáním péče o zboží, nesprávným ošetřováním zboží, nedodržení pokynů pro péči a ošetřování zboží dle čl. IV tohoto Reklamačního řádu a na ztrátu části šperku. Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká i v případě neodborného zásahu do výrobku v průběhu záruční doby osobou jinou než Provozovatelem nebo jinou než Provozovatelem pověřenou osobou; Provozovatel si současně vyhrazuje právo nevracet Kupujícímu za takové zboží kupní cenu, neposkytovat slevu z ceny ani takové zboží vyměnit za jiné zboží.

Každý minerál je jiný, může mít i jiný odstín a jiné rozměry. Fotografie na stránkách www.addagems.cz jsou pouze ilustrační. Není naším záměrem mít každý šperk stejný, rozdílnosti jsou naopak vítané.

 1. Kupující není oprávněn uplatňovat práva z vad zboží, které se vyskytnou v záruční době v důsledku opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 2. Jaká práva z vadného plnění máte?

5.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117, a také § 2165 až 2174.V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:

a) Doplnění toho, co chybí

Pokud vám dodáme zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo vám dodáme nekompletní zboží, máte právo na doplnění toho, co chybí.

b) Sleva z kupní ceny

Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době, můžete požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny.

c) Výměna zboží nebo vadné součásti zboží

Výměnu zboží nebo vadné součásti zboží můžete požadovat vždy, pokud to není neúměrné k povaze vady (tj. zejména v případě, kdy není možná bezprostřední oprava věci) a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy.

Právo na výměnu zboží vám nenáleží v případě, že je vadná pouze část (součást) zboží. Pokud v průběhu reklamačního řízení dojdeme k závěru, že je vadná pouze součást zboží, vyměníme vám tuto součást.

Požadovat výměnu zboží nemůžete u zboží prodávaného za nižší cenu. Namísto toho můžete požadovat slevu z kupní ceny.

d) Oprava věci

Pokud je možné zboží opravit, náleží vám právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že nejsme schopni zboží opravit, budeme vás neprodleně informovat a můžete zvolit jiný zde uvedený způsob vyřízení reklamace.

e) Vrácení peněz(odstoupení od smlouvy)

Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že:

 • dodání vadné nebo nekompletní věci z naší strany zakládá podstatné porušení smlouvy; nebo
 • nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo
 • zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách); nebo
 • se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo
 • nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30 dnů od uplatnění reklamace.

5.3. Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že vrátíte věc v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. Výjimkou jsou případy, kdy:

 1. a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci; nebo
 2. b) jste použili věc ještě před objevením vady; nebo
 3. c) jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo
 4. d) jste věc prodali, pozměnili nebo spotřebovali ještě před objevením vady; nebo
 5. e) jste věc nechali upravit dle vašich individuálních požadavků(úprava velikosti, šperk opatřený rytinou, výměna zapínání náušnic apod.). 

5.4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

5.4.1. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před převzetím věci věděli; nebo
 • jste vadu sami způsobili; nebo
 • uplynula záruční doba.

5.4.2. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jste je převzali;
 • věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána.

 

REKLAMACE

 1. Kupující má právo uplatnit u Provozovatele vady zboží pouze v případě kumulativního splnění těchto podmínek: zboží bylo zakoupeno u Provozovatele, vykazuje vady, za které Provozovatel odpovídá (např. vady použitého materiálu, vady způsobené při výrobě, funkční vady), a vztahuje se na něj záruka ve smyslu čl. II toho Reklamačního řádu (tj. Kupující reklamoval vady zboží včas v příslušné záruční době, přičemž se neuplatní výluky ze záruky ve smyslu čl. II. odst. 3 a odst. 4 tohoto Reklamačního řádu).
 2. Kupující je povinen Provozovateli oznámit vady dodaného zboží a uplatnit práva z odpovědnosti prodávajícího za vady e-mailem na shop@addagems.cz - skrz vyplněný formulář, a to bez zbytečného odkladu poté, co Kupující vadu zjistil nebo mohl zjistit při povinné prohlídce zboží. Kupující ve své reklamaci uvede číslo Objednávky, stručný popis vady zboží a okolnosti při/po kterých se projevuje vada a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen ve své reklamaci důsledně a pravdivě vylíčit všechny body podle předchozí věty. Řádně uplatněnou reklamaci Provozovatel zaregistruje ve své evidenci reklamací.
 3. Provozovatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 7 pracovních dnů; v odůvodněných případech, především pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku (zboží), rozhodne Provozovatel nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má Kupující právo od smlouvy odstoupit (v důsledku čeho mu bude vrácena příslušná kupní cena za zboží) nebo má právo na výměnu výrobku (zboží) za nový výrobek (zboží).
 4. Pokud je nutno zboží opravit nebo vyměnit, Kupující je povinen zboží zaslat výhradně na pobočku Adda Praha. Provozovatel doporučuje Kupujícímu nechat jakoukoli zásilku pro účely reklamace pojistit. zboží je nutné dobře zabalit se všemi náležitostmi tak, aby nedošlo k jakémukoliv možnému poškození daného zboží. V případě, že Kupující nepostupuje při uplatňování reklamace dle pokynů Provozovatele, v důsledku čehož znemožní Provozovateli řádné vyřízení reklamace, Provozovatel neodpovídá za následně vzniklé škody a/nebo dodatečné náklady Kupujícího spojené s reklamací vad. Provozovatel v takovém případě rovněž neodpovídá ani za nevyřízení reklamace Kupujícího řádně a včas.
 5. Při výměně vadného zboží za nové zboží je Kupující povinen Provozovateli nejdříve vrátit zboží původně dodané. Provozovatel není povinen Kupujícímu dodat nové bezvadné zboží dříve, než bude Provozovateli doručeno původně dodané vadné zboží.
 6. Všechny opravy provedené v návaznosti na řádnou a oprávněnou reklamaci vad zboží jsou v záruční době bezplatné. V ostatních případech bude Kupující povinen uhradit Provozovateli náklady spojené s opravou zboží (dále také jako „zpoplatněná oprava“). Odhad nákladů na provedení zpoplatněné opravy v takovém případě Provozovatel oznámí Kupujícímu předem. Provozovatel nehradí Kupujícímu náklady spojené s doručováním zboží Provozovateli pro účely provedení jeho zpoplatněné opravy, ani náklady na doručení Šperku po provedení jeho zpoplatněné opravy Kupujícímu, a tyto nese v plném rozsahu sám Kupující. Platbu za provedení zpoplatněné opravy zboží (vč. platby za provedení dopravy) bude moci Kupující uhradit předem (bezhotovostním převodem na účet Provozovatele na základě platebních instrukcí Provozovatele), nebo osobně v provozovně Provozovatele. V případě zvolené platby předem, není Provozovatel povinen zahájit provádění zpoplatněné opravy dříve, než Provozovatel obdrží příslušnou platbu za provedení zpoplatněné opravy; v případě zvolené platby „osobně v provozovně Provozovatele“ není Provozovatel povinen předat Kupujícímu opravené zboží dříve, než mu Kupující uhradí příslušnou platbu za provedení zpoplatněné opravy.
 7. Provozovatel je povinen vyřídit reklamaci v souladu se zákonem a podle okolností ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů: předáním opraveného zboží Kupujícímu; výměnou zboží; vrácením kupní ceny zboží; vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží; odůvodněným zamítnutím reklamace zboží (např. z důvodu opožděné reklamace, u plynutí záruční doby, nebo výskytu Výluky ze záruky, nebo zániku záruky apod.).
 8. O výsledku reklamace bude Kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení e-mailem.
 9. Reklamace týkající se přepravy: Pokud Kupující zjistí při přebírání zboží, že balení, ve kterém je zboží doručováno, není v pořádku, je Kupující povinen ihned vyhotovit záznam o poškození přímo s přepravcem. Jinak Kupující podpisem příslušného dokumentu o převzetí zboží od přepravce (bez sdělení jakýchkoliv výhrad ohledně poškození obalu) potvrzuje, že obal zásilky je nepoškozený. Všechny zásilky jsou pojištěné, takže odpovědnost za škodu na zboží nese přepravce. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží způsobené při přepravě není možné uznat.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Pokud Kupující není spokojen se způsobem, kterým Provozovatel coby prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Provozovatel porušil jeho práva, má Kupující možnost obrátit se na Provozovatele (e-mailem na e-mailovou adresu: shop@addagems.cz) se žádostí o nápravu.
 2. Pokud Provozovatel žádosti o nápravu nevyhoví, nebo na ní neodpoví ani ve lhůtě 30 dnů od odeslání takové žádosti, má Kupující právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu v souladu s § 20 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Tím není dotčena možnost Kupujícího obrátit se na soud.
 3. Provozovatel tímto v souladu s ustanovením § 14 zákon ač. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, informuje Kupujícího, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tento Reklamační řád platí pro Kupujícího v tom znění, které je uvedeno na webové rozhraní obchodu v den odeslání Objednávky ve smyslu Obchodních podmínek.
 2. Provozovatel má právo tento Reklamační řád změnit kdykoliv, změna Reklamačního řádu však nemůže Kupujícího zpětně negativně postihnout.
 3. Vztahy mezi Provozovatelem a Kupujícím v tomto Reklamačním řádu blíže neupravené, týkající se záruky, odpovědnosti za vady nebo reklamace, se řídí právním řádem České republiky.
 4. Pokud se jakékoliv ustanovení tohoto Reklamačního řádu stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Reklamačního řádu. Provozovatel a Kupující se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, kterého znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původnímu stanovením a tímto Reklamačním řádem jako celku.

Reklamační formulář