Doprava od 2500 Kč je zdarma

GDPR

Toto vydání je platné od 01.05.2023.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje způsob shromažďování a dalšího zpracování osobních údajů s.r.o. Eden gems,  IČO: 17982600, která je výhradním vlastníkem prodeje šperků Adda v České republice.

Termín osobní údaje musí zahrnovat všechny informace týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných osob.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů v části I popisuje obecně způsob zpracování osobních údajů společností Eden gems. Část II obsahuje specifická ustanovení pro specifická použití (například online obchod, informační zpravodaj a bannerové reklamy) a část III obsahuje specifická ustanovení pro zákaznické programy.

Pokud poskytnete společnosti Eden gems osobní údaje jiných osob, například údaje příjemce daru, poskytněte tyto údaje společnosti Eden gems pouze v případě, že k tomu máte svolení podle příslušných zákonů na ochranu osobních údajů, a pouze pokud by dotčená osoba souhlasila s tím, abyste poskytli její osobní údaje společnosti Eden gems pro účely, ke kterým jsou údaje shromažďovány, a pro zpracování jejích osobních údajů v souladu s naším oznámením o ochraně osobních údajů.

PROHLÁŠENÍ

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. SPRÁVCE, POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Každé webové stránky (včetně online obchodů a miniwebů pro speciální nabídky), každá přítomnost v sociálních médiích na multimediálních portálech, chatbotech a v každé aplikaci společnosti Eden gems (každé WEBOVÉ STRÁNKY) mají svého správce v rámci společnosti Eden gems s ohledem na shromažďování osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) v EU (nebo odpovídajícími ustanoveními podle platných zákonů na ochranu údajů). Pokud na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH (podle tiráže, podmínky použití atd.) nebo níže v částech II a III není uvedeno jinak, společnost Eden gems, IČО 17982600, je správcem online obchodů www.addagems.cz.

Společnost Eden gems nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů podle článku 37 nařízení GDPR, kromě společností Eden gems. 

JAK KONTAKTOVAT SPOLEČNOST EDEN GEMS

Pokud chcete využít některého ze svých práv týkajících se odběru informačního zpravodaje, přístupu k údajům nebo jejich smazání, kontaktujte náš tým péče o zákazníky, který vám s radostí odpoví na jakékoliv vaše dotazy.

Jakékoliv dotazy nebo stížnosti ohledně našich zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování osobních údajů lze také adresovat týmu ochrany osobních údajů skupiny, a to na adres edengems.cz@gmail.com.

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Společnost Eden gems shromažďuje a zpracovává osobní údaje 

registrovaných uživatelů WEBOVÝCH STRÁNEK addagems.cz; 

uživatelů registrovaných na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH (například pokud si uživatel vytvoří uživatelský účet);

osob, kteří si kupují a přijímají / těží výhody z produktů a služeb společnosti Eden gems; 

potenciálních a aktuálních stran, které se zajímají o produkty a služby společnosti Eden gems; 

příjemců informačního zpravodaje Adda; 

účastníků průzkumu ve výzkumných kampaních a názorových průzkumech prováděných společností Eden gems; 

účastníků kursů, seminářů a dalších školení, která organizuje společnost Eden gems; 

uživatelů sítě WI-FI poskytované v obchodech společnosti Eden gems a na dalších místech;

registrovaných účastníků věrnostních zákaznických programů společnosti Eden gems (ZÁKAZNICKÝ PROGRAM) (souhrnně ZÁKAZNÍCI).

Osobní údaje ZÁKAZNÍKŮ jsou obecně shromažďovány přímo společností Eden gems během používání WEBOVÝCH STRÁNEK a také v obchodech nebo na akcích společnosti Eden gems nebo prostřednictvím přímé komunikace, jako jsou e-mail, telefon nebo jiné způsoby. Osobní údaje mohou být rovněž shromažďovány nepřímo, například nezávislými zpracovateli, například PARTNERY společnosti Eden gems (jak je definováno dále, včetně velkoobchodníků, prodejců, maloobchodníků, dodavatelů a dalších obchodních partnerů, jako jsou dodavatelé zákaznických služeb).  Společnost Eden gems rovněž shromažďuje údaje, když ZÁKAZNÍK uskutečňující nákup se neshoduje s osobou, která těží výhody z nákupu, nebo pokud je nákup expedován jiné osobě (například jako dar), a to na základě doporučení třetí strany (například doporučení rodinou anebo přáteli ZÁKAZNÍKA) nebo prostřednictvím dalšího získání doplňkových informací ze zdrojů údajů třetích stran (například sociálních médií).

 

Společností Eden gems jsou zpracovávány obzvláště následující kategorie osobních dat:

 • osobní údaje a kontaktní informace, kromě jiného včetně jména a příjmení, jména za svobodna, adresy, sídla, telefonního čísla, e-mailové adresy, věku, data narození, pohlaví, manželského stavu, příbuzných, kontaktních osob v případě nouze, obrázků;
 • údaje týkající se objednávek a nákupů, kromě jiného včetně informací o platbě, kreditních kartách a dalších platebních informací (v souladu s dalšími zákony a předpisy), fakturační a dodací adresy, produktů a služeb objednaných a nakoupených, informací, dotazů a stížností, které se týkají produktů a služeb, nebo včetně odpovídajících uzavřených smluv, například záručních reklamací, poprodejních služeb, oprav, zákaznické péče a služeb, odstoupení a sporů;
 • údaje ve spojení s marketingem produktů a služeb, kromě jiného včetně informací týkajících se informačního zpravodaje a dalších komunikačních kanálů, souhlasu nebo nesouhlasu k účasti, pozvánek k účasti na akcích a speciální událostech (pokud nejsou součástí věrnostního zákaznického programu), dále včetně předvoleb a zájmů a informací o segmentaci zákazníků;
 • údaje týkající se použití WEBOVÝCH STRÁNEK, kromě jiného včetně IP adresy a další uživatelské identifikace (například uživatelského jména na sociálních médiích, adresy MAC smart-telefonu nebo počítače, souborů cookie), dále včetně data a času návštěvy WEBOVÝCH STRÁNEK, navštívených stránek a obsahu a odkazujících webových stránek;
 • údaje ve spojení s komunikací, kromě jiného včetně upřednostňovaných prostředků komunikace, korespondence a komunikace se společností Eden gems (včetně záznamů komunikace);
 • údaje, které byly shromážděny v rámci zákaznického programu, kromě jiného včetně členských čísel, přístupových kódů (včetně hesel), upřednostňovaného jazyka, čísel dárkových certifikátů, data a doby trvání členství, platebních informací ZÁKAZNÍKA nebo potenciální třetí strany, včetně informací týkajících se příjemce údajů, počtu návštěv WEBOVÝCH STRÁNEK, historie nákupů, získaných produktů (všechny účty WEBOVÝCH STRÁNEK, činnosti a akce, na které se ZÁKAZNÍK musí registrovat pomocí svých vlastních osobních údajů, a tím uzavřít smlouvu se společností Eden gems, budiž považovány za zákaznický program pro účely těchto zásad, kromě tradičních věrnostních zákaznických programů); společně pak ÚDAJE ZÁKAZNÍKA.

Kromě toho pak společnost Eden gems shromažďuje:

 • údaje uživatelů WEBOVÝCH STRÁNEK, kteří nejsou registrováni u společnosti Eden gems (NÁVŠTĚVNÍK), ale mohou zahrnovat osobní údaje například ze sociálních médií (ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKA), ustanovení tohoto oznámení týkající se údajů shromážděných od ZÁKAZNÍKA ve spojení s použitím WEBOVÝCH STRÁNEK platí odpovídajícím způsobem, i když identifikace návštěvníka společností Eden gems není obvykle možná;
 • informace týkající se zaměstnanců a dalších jedinců, kteří jednají jménem velkoobchodníků, prodejců, maloobchodníků, dodavatelů a dalších obchodní partnerů společnosti Eden gems (zde dále fyzické osoby odkazované jako PARTNEŘI, jejich údaje jako ÚDAJE PARTNERŮ), kromě jiného včetně kontaktních údajů, informací o jejich funkci, informací o předchozím kontaktu s těmito jedinci, údaje týkající se marketingových činností (například příjem informačního zpravodaje), informace týkající se obchodních transakcí, požadavků, nabídek, výběrových řízení, podmínek a smluv, informací týkajících se profesionálních nebo jiných zájmů těchto jedinců.

S ohledem na rámec jejich obchodního vztahu se po ZÁKAZNÍCÍCH požaduje, aby poskytli jisté ÚDAJE ZÁKAZNÍKA potřebné pro vytvoření smluvního vztahu a splnění souvisejících smluvních závazků, nebo pokud to je vyžadováno zákonem. Bez těchto údajů nebude společnost Eden gems obvykle schopna uzavřít nebo splnit smlouvu s odpovídajícím ZÁKAZNÍKEM. To platí analogicky rovněž na ÚDAJE PARTNERŮ, pokud jde o údaje velkoobchodníků, prodejců, maloobchodníků, dodavatelů a dalších obchodní partnerů společnosti Eden gems; smlouvy v principu nelze uzavřít a zpracovat bez informací o jejich zaměstnancích nebo dalších kontaktech. Protože každý přístup na WEBOVÉ STRÁNKY je zaprotokolován, vždy budou zaznamenány údaje o spojení (například IP adresa). To je provedeno automaticky během použití a nelze to vypnout pro jednotlivé NÁVŠTĚVNÍKY, ZÁKAZNÍKY nebo PARTNERY. 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ DŮVODY

3.1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

V souladu s platným zákonem může společnost Eden gems zpracovávat ÚDAJE ZÁKAZNÍKA pro zákonné účely, kromě jiného včetně následujícího:

ve spojení s nabízenými službami, uzavřením smluv (například nákupem), s plněním smluv (například nákupní smlouvy a smlouvy týkající se účasti na zákaznických programech a akcích), s údržbou a vývojem vztahů se zákazníky, komunikací, službami pro zákazníky a podporou, propagací, reklamou a marketingem (včetně informačního zpravodaje a zasílání reklamních materiálů); 

správy uživatelů WEBOVÝCH STRÁNEK a dalších činností s účastí ZÁKAZNÍKŮ, provozu a vylepšování WEBOVÝCH STRÁNEK (včetně poskytování funkcí, které vyžadují identifikátory nebo další osobní údaje) a dalších IT systémů a ověřování identity; 

ochrany ZÁKAZNÍKŮ, zaměstnanců a dalších jedinců a ochrany údajů, tajemství a prostředků společnosti Eden gems nebo jí svěřených a ochrany bezpečnosti systémů a míst společnosti Eden gems; 

dodržování zákonných a předpisových požadavků, včetně vnitřních pravidel společnosti Eden gems, posilování a využívání zákonných práv a nároků, obrany proti právním nárokům, soudním přím, stížnostem, boje se zneužíváním, angažování se v právním vyšetřování a jednání a reakce na dotazy veřejných orgánů; 

prodeje nebo akvizice obchodních divizí, společností nebo částí společností a další firemní transakcí a převodů ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA s tím souvisejících; a

pro další zákonné účely, kde je takové zpracování zřejmé z okolností nebo je oznámeno v čase shromáždění (souhrnně ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA).

3.2. PRÁVNÍ DŮVODY ZPPRACOVÁNÍ

Společnost Eden gems používá ÚDAJE ZÁKAZNÍKA pro ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA na základě následujících PRÁVNÍCH DŮVODŮ:

plnění smluv;

dodržování právních závazků společnosti Eden gems; 

souhlasu ZÁKAZNÍKA (pouze pokud jde o zpracování na základě specifického dotazu, který může být kdykoliv odvolán, například příjem informačního zpravodaje, pro který se ZÁKAZNÍK zaregistroval)

Legitimního zájmu společnosti Eden gems, kromě jiného včetně

nákupu a dodávky produktů a služeb, rovněž ve spojení s jedinci, kteří nejsou přímými smluvními partnery (například jedinci přijímající dar); 

reklamní a marketingové činnosti; 

účinné a efektivní podpory zákazníků, údržby smluv a další komunikace se ZÁKAZNÍKY mimo zpracování smluv; 

pochopení chování ZÁKAZNÍKA, jeho činností, problémů a potřeb, studie trhu; 

účinného a efektivního zlepšování stávajících produktů a služeb a vývoje nových produktů a služeb; 

účinné a efektivní ochrany ZÁKAZNÍKŮ, zaměstnanců a dalších jedinců a ochrany údajů, tajemství a prostředků společnosti Eden gems nebo jí svěřených a ochrany bezpečnosti systémů a míst společnosti Eden gems; 

údržby a zabezpečení účinné a efektivní organizace obchodních operací, včetně zabezpečených, účinných a efektivních operací a úspěšného dalšího vývoje webových stránek a dalších IT systémů; 

přiměřených požadavků a vývoje řízení společnosti; 

úspěšného prodeje a akvizic obchodních jednotek, společností nebo částí společností a dalších firemních transakcí; 

dodržování právních a předpisových požadavků a vnitřních pravidel společnosti Eden gems; 

problematiky týkající se ochrany před podvody, přečiny a trestními činy a také včetně vyšetřování ve spojení s takovými přečiny nebo jiným nesprávným jednáním, dále včetně vyřizování reklamací a jednání vedeného proti společnosti Eden gems, spolupráce na právních řízeních a s veřejnými orgány, včetně žalob, vykonávání a obrany proti soudním žalobám.

Ve spojení s platnými zákony na ochranu osobních údajů může společnost Eden gems zpracovávat ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKŮ pro účely udržování a vývoje WEBOVÝCH STRÁNEK (včetně poskytování funkcí, které vyžadují identifikátory nebo jiné osobní údaje), pro statistickou analýzu týkající se použití WEBOVÝCH STRÁNEK a také pro boj se zneužíváním, pro účely soudního vyšetřování nebo jednání a pro odpovídání na dotazy orgánů veřejné správy. ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKŮ budou zpracovávány v souladu s principy stanovenými pro ÚDAJE ZÁKAZNÍKA výše.

V souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů může společnost Eden gems zpracovávat ÚDAJE PARTNERŮ  za účelem uzavírání a plnění smluv a jiných obchodních vztahů s PARTNERY, propagačních akcí, reklamy a marketingu, komunikace, pozvání na akce a účasti na akcích pro PARTNERY, organizace společné činnosti, dodržování zákonných a regulačních požadavků a vnitřních předpisů společnosti Eden gems, dále včetně vymáhání a využívání zákonných práv a nároků, obhajoby proti právním nárokům, soudních sporů, stížností, boje proti zneužívání, účasti na právních vyšetřováních a řízeních a odpovídání na dotazy orgánů veřejné správy, dále za účelem prodeje nebo nabytí obchodních jednotek, společností nebo částí společností a jiných obchodních transakcí a souvisejících převodů ÚDAJŮ PARTNERŮ. ÚDAJE PARTNERŮ budou zpracovány v souladu s principy stanovenými pro ÚDAJE ZÁKAZNÍKA výše.

 1. PŘEVOD A ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚDAJŮ

V souladu s platnými zákony na ochranu OSOBNÍCH ÚDAJŮ může společnost Eden gems převést ÚDAJE ZÁKAZNÍKA, ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKA a ÚDAJE PARTNERA na následující kategorie třetích stran, které zpracovávají OSOBNÍ ÚDAJE v souladu s účelem zpracování údajů jménem společnosti Eden gems nebo pro jejich vlastní účely:

 • poskytovatelé služeb (ve společnosti Eden gems a také externí), včetně zpracovatelů;
 • velkoobchodníci, prodejci, maloobchodníci, dodavatelé a další obchodní partneři;
 • zákazníci společnosti Eden gems;
 • místní, národní nebo zahraniční orgány;
 • média;
 • veřejnost, včetně návštěvníků WEBOVÝCH STRÁNEK a sociálních médií Eden gems;
 • průmyslové organizace, asociace, organizace a další výbory;
 • nabyvatelé nebo strany angažované v získávání obchodních jednotek, společností nebo dalších částí Eden gems;
 • další strany v potenciálních nebo skutečných soudních řízeních;
 • další společnosti skupinyEden gemsI (souhrnně pak TŘETÍ STRANY).
 1. UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ

Obecně společnost Eden gems uchovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány. Bez ohledu na tento obecný princip může společnost Eden gems zpracovávat osobní údaje po delší dobu na základě následujících pravidel a závazků: Společnost Eden gems uchovává osobní údaje tak dlouho, jak je k tomu společnost Eden gems (i) zavázána (formou smlouvy, zákona nebo jiného ustanovení) nebo (ii) jak má vyšší zájem (například zájem z důvodů dokazování v případě stížností, dokumentování shody s jistými zákonnými nebo dalšími požadavky, v zájmu neosobní analýzy). Jsou vyhrazena jiná pravidla, s ohledem na anonymizaci nebo pseudonymizaci osobních údajů podle platného práva.

Pro smlouvu související s ÚDAJI ZÁKAZNÍKA a ÚDAJI PARTNERA (včetně obchodních záznamů a komunikace) je pravidlem, že společnost Eden gems si uchovává osobní údaje, pokud smluvní závazek trvá a po dobu deseti let po ukončení smluvního vztahu, pokud (i) v jednotlivých případech neplatí kratší nebo delší zákonný závazek na uchování, (ii) pokud není uchování vyžadováno pro důvody dokladování nebo jiného platného důvodu na základě platného zákona nebo (iii) pokud není smazání dat vyžadováno dříve (například z důvodu , že údaje již nejsou dále požadovány nebo je požadováno, aby společnost Eden gems odpovídající data smazala).  

Pravidlem pro provozní údaje obsahující ÚDAJE ZÁKAZNÍKA, ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKA nebo ÚDAJE PARTNERA (například protokoly, záznamy) je, že společnost Eden gems uchovává osobní údaje po dobu 3-12 měsíců. 

 1. SOUBORY COOKIES, SLUŽBA GOOGLE ANALYTICS A ZÁSUVNÉ MODULY SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Společnost Eden gems používá na svých WEBOVÝCH STRÁNKÁCH soubory cookie. Soubory cookie jsou široce používanou technikou, která umožňuje identifikovat prohlížeč uživatele WEBOVÝCH STRÁNEK, které uživatel ukládá, a na vyžádání zpřístupňuje. Společnost Eden gems používá soubory cookie relace, které jsou automaticky smazány, když uživatel uzavře WEBOVÉ STRÁNKY, a které umožňují serveru sestavit stabilní spojení s uživatelem (takže například není ztracen obsah nákupního košíku), pokud uživatel stále prochází WEBOVÉ STRÁNKY. Společnost Eden gems však také používá stálé soubory cookie, které jsou smazány až po uplynutí období definovaného pro jednotlivé WEBOVÉ STRÁNKY. Stálé soubory cookie umožňují ukládat jistá nastavení (například jazyk) pro několik relací a umožňují automatizované přihlašování. Uživatel souhlasí s použitím stálých souborů cookie prostřednictvím použití WEBOVÝCH STRÁNEK a odpovídajících funkcí (například nastavení jazyka a automatizovaného přihlášení). Uživatel může zablokovat nebo odstranit používání souborů cookie ve svém prohlížeči, avšak tato činnost může narušit používání webových stránek.

V souladu s platným zákonem může společnost Eden gems nainstalovat kód do informačního zpravodaje a dalších marketingových e-mailů, který umožňuje určit, zda příjemce e-mail otevřel nebo si stáhnul obrázky v něm obsažené. Příjemce však může tuto funkci ve své e-mailové aplikaci zablokovat. V každém případě příjemce souhlasí s používáním této technologie tím, že přijímá informační zpravodaje nebo další marketingové e-maily.

V případě, že společnost Eden gems umístí reklamy třetích stran na WEBOVÉ STRÁNKY (například bannery) nebo  umístí vlastní reklamu na webové stránky třetí strany, mohou být použity soubory cookie společnosti, která se specializuje na používání takových reklam. Společnost Eden gems nezpřístupní osobní údaje takovým společnosti, tj. tyto společnosti můžou pouze umístit stálý soubor cookie u uživatelů WEBOVÝCH STRÁNEK, aby bylo možné tyto uživatele rozpoznat, a činí tak ve výhradním zájmu společnosti Eden gems. To společnosti Eden gems umožňuje umístit reklamy zacílené na tyto jedince na webové stránky externích třetích stran (například ve spojení s produkty, o které tito jedinci projevili zájem v online obchodě). Společnost Eden gems nezpřístupní osobní údaje provozovatelům externích webových stránek.

Společnost Eden gems na svých WEBOVÝCH STRÁNKÁCH používá službu Google nebo podobné služby. Tyto aplikace jsou služby třetích stran, které společnosti Eden gems umožňují měřit a analyzovat použití svých WEBOVÝCH STRÁNEK. Poskytovatel těchto služeb může sídlit v jakékoliv zemi světa (v případě Google Analytics provozované společností Google Inc. jsou to USA, www.google.com). Poskytovatel služeb pro tyto aplikace používá stálé soubory cookie. Společnost Eden gems nezpřístupní žádné osobní údaje poskytovateli služeb (který rovněž neukládá žádnou IP adresu). Poskytovatel služeb může nicméně monitorovat používání WEBOVÝCH STRÁNEK uživatelem a kombinovat tyto údaje s údaji z jiných webových stránek monitorovaných stejným poskytovatelem služeb, které uživatel navštívil, a poskytovatel služeb může tato zjištění použít pro vlastní potřeby (například pro ovládání reklamy). Poskytovatel služeb zná identitu uživatele, který se u poskytovatele služeb zaregistroval. V takovém případě bude zpracování osobních údajů v odpovědnosti poskytovatele služeb a údaje budou zpracovány podle zákonů na ochranu osobních údajů a soukromí a podle zásad na ochranu osobních údajů poskytovatele služeb (v případě společnosti Google viz policies.google.com/privacy). Poskytovatel služeb poskytne data o používání WEBOVÝCH STRÁNEK společnosti Eden gems.

Kromě toho může společnost Eden gems na svých WEBOVÝCH STRÁNKÁCH používat zásuvné moduly sítí sociálních médií, například Facebooku, Twitteru, YouTube, Google+, Pinterestu nebo Instagramu. Ve výchozím nastavení jsou zásuvné moduly WEBOVÝCH STRÁNEK deaktivovány. Uživatel si tak může vybrat, zda je chce aktivovat. Pokud by tak uživatel učinil, poskytovatelé sociálních médií mohou sestavit přímé spojení s uživatelem během jeho návštěvy WEBOVÝCH STRÁNEK, což poskytovateli umožňuje mít povědomí o návštěvě uživatele a může příslušné informace analyzovat. Následné zpracování osobních údajů bude provedeno v odpovědnosti poskytovatele sociálních médií, podle zákonů na ochranu osobních údajů a soukromí a podle zásad ochrany osobních údajů zveřejněných na webových stránkách (například www.facebook.com/; www.twitter.com/; www.youtube.com/; www.google.com/; www.pinterest.com/; www.instagram.com/).

 1. PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ, NÁVŠTĚVNÍKŮ A PARTNERŮ

Jakýkoliv ovlivněný jedinec, včetně jakéhokoliv ZÁKAZNÍKA, NÁVŠTĚVNÍKA a PARTNERA, si může vyžádat od společnosti Eden gems informace, zda jsou údaje, které se jej týkají, dále zpracovávány. Kromě toho mají oprávnění si vyžádat opravu, zničení nebo omezení osobních údajů, které se jich týkají, a také vznášet námitky vůči zpracování osobních údajů. Pokud by zpracování osobních údajů bylo založeno na souhlasu, příslušný jedinec může svůj souhlas kdykoliv odvolat. V zemích EU a EHP může příslušný jedinec v jistých případech mít právo na obdržení údajů generovaných během používání online služeb ve strukturovaném, běžném, strojově čitelném formátu, který umožní další používání a přenos. Požadavky v tomto ohledu musí být předány kontaktnímu místu (viz odstavec 1 výše).  Společnost Eden gems si vyhrazuje právo na omezení práv příslušných jedinců v souladu s platnými zákony, a tak například nezpřístupňovat vyčerpávající informace nebo nesmazávat údaje.  

V případě, že společnost Eden gems provede automatizované rozhodnutí s ohledem na specifického jedince, které může mít právní dopad na tohoto dotčeného jedince nebo jej může závažně ovlivnit podobným způsobem, má tento dotčený jedinec v souladu s platnými zákony právo komunikovat se správcem společnosti Eden gems a vyžádat si zvážení rozhodnutí nebo si vyžádat předchozí vyhodnocení ze strany správce. V takovém případě dotčený jedinec již nemusí být schopen používat jisté automatizované služby. Jedinec bude o tom informován následovně nebo samostatně předem.

Jakýkoliv dotčený jedinec může rovněž vznést stížnost.

 1. ZMĚNY V OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Společnost Eden gems si vyhrazuje právo změnit toto oznámení o ochraně osobních údajů kdykoliv bez předchozího oznámení nebo informování. Platí vždy nejnovější verze zveřejněná na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH společnosti Eden gems. Pokud by oznámení o ochraně osobních údajů tvořilo součást smlouvy se ZÁKAZNÍKY a PARTNERY, může je společnost Eden gems informovat o aktualizaci nebo doplňcích e-mailem nebo jiným vhodným způsobem. Změny jsou považovány za přijaté, pokud není do 30 dní od oznámení podána námitka. V případě námitek bude společnost Eden gems moci volně a výjimečně ukončit smlouvu s okamžitou platností.

 II. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Následující ustanovení jsou doplňkem obecných ustanovení v části I a týkají se jistých činností společnosti Eden gems. V případě jakékoliv neshody mají následující ustanovení přednost. 

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ A REKLAMNÍ BANNERY

Společnost Eden gems může zasílat informační zpravodaje nebo další komerční komunikaci ve spojení se svými produkty a službami ZÁKAZNÍKŮM a PARTNERŮM. V souladu s platnými zákony si společnost Eden gems vyhrazuje právo takto učinit bez předchozího souhlasu stávajících zákazníků a obchodních partnerů. Nicméně odpovídající ZÁKAZNÍCI a OBCHODNÍ PARTNEŘI mohou kdykoliv odmítnout další zasílání informačního zpravodaje nebo další komerční komunikaci prostřednictvím svého účtu na odpovídajících WEBOVÝCH STRÁNKÁCH nebo prostřednictvím vyhrazeného odkazu v každé zprávě. Nicméně ukončení odběru jednoho informačního zpravodaje nemusí ukončit odběr jiných informačních zpravodajů.

Společnost Eden gems si vyhrazuje právo poskytovat přizpůsobení reklamy během návštěvy na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. Takové reklamní bannery zobrazené ZÁKAZNÍKOVI obsahují produkty nabízené na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, které byly ZÁKAZNÍKEM dříve prohlédnuty. Reklama je generována společností Eden gems, a to pomocí souborů cookie (viz část I výše).

VIDEO MONITOROVACÍ SYSTÉM

Některé prostory a kanceláře společnosti Eden gems jsou monitorovány kamerovým systémem. Správcem osobních údajů shromážděných v rámci záznamů kamerového systému ve vztahu k shromažďování osobních údajů v souladu s Evropským nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a ustanoveními ostatních platných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů (společně „právní předpisy upravující ochranu osobních údajů“) je společnost Eden gems uvedená v předmětných prostorách a kancelářích. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Eden gems, tedy k zajištění bezpečnosti v prostorách a ochrany majetku společnosti Eden gems. Společnost Eden gems nebude používat osobní údaje pro účely automatického rozhodování včetně profilování. Společnost Eden gems obvykle uchovává osobní údaje maximálně po dobu, která je nezbytná pro účely, pro něž jsou osobní údaje zpracovány. Záznamy jsou po uplynutí krátkého časového úseku přepsány, pokud neobsahují události, které by mohly být předmětem právních nároků. V takovém případě se osobní údaje zpracovávají po dobu omezení veškerých nároků. V souladu se zákony o ochraně osobních údajů může společnost Eden gems předávat osobní údaje následujícím kategoriím třetích stran, které zpracovávají osobní údaje v souladu s účelem zpracování údajů jménem společnosti Eden gems nebo pro své vlastní účely: poskytovatelům služeb včetně zpracovatelů; místním, vnitrostátním a zahraničním orgánům; jiným stranám v rámci potenciálního nebo skutečného soudního řízení. Pokud jsou údaje poskytovány do zemí, které nezaručují odpovídající ochranu, společnost Eden gems zajistí odpovídající ochranu předaných údajů pomocí přijetí adekvátních smluvních záruk (např. na základě standardních doložek EU), závazných obchodních pravidel nebo předání na základě souhlasu, uzavření nebo plnění smlouvy, v souvislosti s určením, uplatněním nebo prosazením právních nároků, převažujících veřejných zájmů nebo za účelem ochrany integrity těchto osob. 

Jakákoli dotčená osoba může požadovat od společnosti Eden gems informace, zda se zpracovávají údaje, jež se jí týkají. Kromě toho má právo požádat o opravu, zničení nebo omezení osobních údajů, jež se jí týkají, právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo na přenositelnost údajů. Každá dotčená osoba může rovněž podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jestliže chcete uplatnit kterékoli z vašich práv nebo máte jakékoli dotazy nebo námitky ohledně našich pravidel ochrany osobních údajů nebo zpracování vašich osobních údajů, můžete je adresovat týmu pro ochranu osobních údajů skupiny na adresu edengems.cz@gmail.com. 

III. ZVLÁŠTNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNICKÉ PROGRAMY

Ustanovení této části II definuje obecná ustanovení v části I, která se týkají zákaznických programů společnosti Eden gems.

 1. ADDA.CZ SOCIETY (ACS)

Následující ustanovení platí pro zpracování údajů společností Eden gems v souvislosti se zákaznickým věrnostním programem ADDA.CZ Society (ACS).

a. Odpovědnost za osobní údaje (správce)

OSOBNÍ ÚDAJE v souvislosti se členstvím v programu ACS zpracováva správce společnosti Eden gems, která zajišťuje členství na základě žádosti o členství a dostává členské příspěvky.

b. Zpracování osobních údajů a zdroj

Společnost Eden gems získává a uchovává povinné osobní údaje poskytnuté v žádosti o členství v programu ACS (mimo jiné včetně titulu, jména, kontaktních údajů, data narození, dřívějšího členského čísla v programu ACS, upřednostňovaného jazyka, údajů z objednávek, dále případně včetně jména, kontaktních údajů a členského čísla v programu ACS dárce členství), kterou podal člen programu ACS za svou osobu nebo kterou podala osoba kupující členství ACS jako dárek, a poskytuje společnosti Eden gems OSOBNÍ ÚDAJE člena programu ACS („údaje ze žádosti“). Společnost Eden gems kromě toho rovněž shromažďuje jakékoli osobní údaje, které dobrovolně poskytne zákazník v členské sekci webových stránek nebo při komunikaci s námi: styly/zájmy (např. šperky a doplňky), účty na sociálních sítích (a související informace získané při přihlášení do sociálních sítí), pohlaví, IP adresa a on-line identifikátory.

Společnost Eden gems získává tyto OSOBNÍ ÚDAJE z míst prodeje, kde bylo členství objednáno a zaplaceno. Každému novému členovi programu ACS přiděluje jedinečné členské číslo, zaznamenává datum počátku členství a data jeho prodloužení, služby a způsoby zasílání zpráv zvolené členem programu ACS, poskytnuté služby (včetně zaslaných dárků) a případně další údaje o tom, jak člen programu ACS využívá internetové nabídky a sdělení zaslaná skupinou Eden gems (např. počet otevření zpravodaje, míra prokliku, webové stránky navštívené on-line, interakce na sociálních sítích), a o proměnných interakcí (např. míry prokliku, doba interakce nebo interakce na sociálních sítích). Společnost Eden gems může rovněž zpracovávat platební údaje, přímo nebo prostřednictvím třetí osoby, pokud je to nutné pro platbu členských příspěvků ACS. Kromě toho společnost Eden gems eviduje historii nákupů každého člena programu ACS ve formě zakoupeného zboží (specifikace produktu, cena) a místa a času nákupu. Historie nákupů se zaznamenává pouze v případech, kdy je při nákupu v prodejnách nabízejících program ACS u pokladny sděleno členské číslo programu ACS. V internetovém obchodě musí registrovaný zákazník aktivovat svůj účet on-line, a to tak, že si založí on-line účet. Historie nákupů registrovaného zákazníka se zaznamená, pokud je při provádění nákupu zadáno číslo účtu nebo pokud registrovaný zákazník uskutečňuje nákup v době, kdy je přihlášen ke svému on-line účtu. Společnost Eden gems dále shromažďuje a uchovává všechny kupony zaslané členovi programu ACS, případně i další údaje o tom, jak člen programu ACS využívá internetové nabídky a sdělení zaslaná Eden gems (např. počet otevření zpravodaje, míra prokliku, webové stránky navštívené on-line, interakce na sociálních sítích). Pokud společnost Eden gems usoudí, že dvě různá členská čísla programu ACS patří jedné osobě, nebo pokud obdrží platnou žádost k již existujícímu číslu, může je sloučit.

c. Účel zpracování

Společnost Eden gems získává a zpracovává osobní údaje členů zákaznického věrnostního programu zejména k následujícím účelům:

 • Správa členství v programu ACS
 • Provozování programu ACS, konkrétně poskytování výhod a udělování zvláštních podmínek, účast v průzkumech, požadování zpětné vazby a aktivní využití sociálních sítí
 • Personalizace a jednotnost zkušeností zákazníků ve všech kanálech (prodejny Adda, addagems.cz, e-mailová komunikace, sociální sítě)
 • Dodávání relevantních informací a personalizovaného marketingového obsahu
 • Jiná než marketingová komunikace, mimo jiné např. změny související s našimi zásadami ochrany osobních údajů, všeobecnými obchodními podmínkami a/nebo podmínkami použití; obecné změny nabídek produktů a služeb; ověření účtu; obnova hesla; nebo informace o incidentech, které by mohly ovlivnit naše služby
 • Poskytování personalizovaných nabídek, pomoci a rad ohledně produktů a služeb
 • Doručování pozvánek na speciální akce a propagační události vyhrazené registrovaným zákazníkům
 • Účast v průzkumech požadujících zpětnou vazbu zákazníků ve všech kanálech (prodejny Adda, addagems.cz, e-mailová komunikace, sociální sítě)

Členství v programu ACS umožňuje jeho členům využít v zúčastněných prodejnách výhod rozšířené poradenské zákaznické služby, kdy má zaměstnanec prodejny po sdělení čísla účtu možnost nahlédnout do údajů registrovaného zákazníka a na základě jeho předchozích nákupů, vybraných stylů/zájmů nebo seznamu přání mu může při nákupu lépe poradit.

Pokud zákazník uvede své členské číslo ACS, e-mailovou adresu nebo jméno a datum narození registrovaného zákazníka (nebo jiný jedinečný údaj pro ověření totožnosti), má příslušný zaměstnanec prodejny nebo zákaznického servisu přístup k relevantním uloženým údajům o nákupech a seznamu přání daného registrovaného zákazníka.

Společnost Eden gems používá získané osobní údaje pro zajištění administrativy a správy členství (včetně pro účely účetnictví a plateb), poskytování výhod a jiných služeb, k nimž jsou členové oprávněni z titulu členství (právním základem je členství), a poskytování komerčních sdělení (např. zpravodaje, informací o produktech, služeb a exkluzivních nabídek skupiny Eden gems) členům programu ACS e-mailem, poštou, ve formě zpráv do mobilního telefonu nebo telefonicky na základě kontaktních údajů, které člen poskytl (k čemuž je společnost Eden gems oprávněna souhlasem člena programu ACS). Ve všech těchto případech může společnost Eden gems informace zasílané jednotlivému členovi individuálně personalizovat, aby člen získal v každém možném případě informace, které mohou být podle názoru společnosti pro něj zajímavé. Pro tento účel společnost Eden gems analyzuje údaje ze žádosti (zejména co se týče věku, pohlaví, zájmů a preferencí) a další informace, které lze odvodit z historie nákupů nebo z údajů týkajících se interakcí v sítích, popř. informace, které společnosti Eden gems dobrovolně poskytl člen programu ACS kdykoli později. Dále může společnost Eden gems používat osobní údaje pro účely dodržení jejích zákonných povinností a pro účely statistiky a průzkumu, pokud má oprávněný zájem, včetně lepšího porozumění členům programu ACS, zákazníkům, dále pro účely spotřebitelské tržní analýzy, ke zdokonalování programu ACS a k vývoji nových produktů a služeb.

Komunikace netýkající se marketingu může být zasílána i přesto, že jste odhlásili určitou marketingovou komunikaci, neboť může být nezbytná v případech, kdy s vámi potřebujeme uzavřít smlouvu, musíme splnit povinnosti dané zákonem nebo požadavky na bezpečnost. Pokud nám sdělíte své datum narození, budeme vám zasílat v daný den osobní blahopřání.

d. Poskytnutí osobních údajů

Během zpracování osobních údajů v souvislosti s programem ACS může společnost Eden gems tyto údaje předat následujícím kategoriím příjemců:

 • PARTNERŮM, včetně obchodních partnerů a partnerů v oblasti marketingu a reklamy (což zahrnuje i partnery v rámci sociálních sítí), dále všem maloobchodním prodejnám účastnícím se tohoto programu nebo jiným autorizovaným specializovaným prodejcům, bez ohledu na to, zda příslušný subjekt provozuje společnost Eden gems, nebo jiný obchodní či spolupracující partner; přičemž tyto prodejny mohou být situovány v jakékoli zemi světa a údaje získané od společnosti Eden gems mohou používat pouze za účelem provozování programu ACS, včetně personalizovaných nabídek členům a komunikace se členy v zastoupení za společnost Eden gems;

Příjemci údajů mohou sídlit v zemi, kde ochrana údajů není na odpovídající úrovni. Pokud tomu tak je, společnost Eden gems zajistí odpovídající úroveň ochrany údajů.

e. Práva subjektů údajů

Členové programu ACS a dárci členství ACS jsou oprávněni kdykoli společnost Eden gems požádat o informace týkající se jejich uložených osobních údajů i o jiné informace stanovené platnými zákony o ochraně údajů. Jsou rovněž oprávněni požádat o úpravu, omezení nebo vymazání svých osobních údajů nebo o jejich kopii.

Registrovaní zákazníci Eden gems mohou rovněž odvolat do budoucna jakýkoli souhlas, který společnosti Eden gems poskytli (např. souhlas s použitím údajů k propagačním, reklamním účelům, se zasíláním zpravodajů a jiných komerčních sdělení).

Pokud chcete uplatnit svá práva týkající se přihlášení k odběru zpravodaje, přístupu k údajům nebo práva na výmaz údajů, neváhejte se obrátit na naše oddělení péče o zákazníky na adrese edengems.cz@gmail.com, kde vám ochotně poradí a zodpoví veškeré dotazy. Upozorňujeme, že než vám umožníme přístup k vašim osobním údajům, můžeme požadovat ověření vaší totožnosti.

f. Uchování údajů

Osobní údaje budou uchovány a používány po dobu trvání členství; následně budou uchovány, dokud to bude nutné pro výše uvedené účely, ale ne déle než po dobu pěti let, není-li z právních důvodů požadováno jinak. Historie nákupů se běžně zaznamenává po dobu pěti let. Jako výjimka z tohoto pravidla bude historie nákupů exkluzivních produktů ACS uchovávána po celou dobu trvání členství, aby bylo možné ocenit celoživotní hodnotu člena pro ACS. Pokud by si člen ACS nepřál mít svou historii nákupů exkluzivních produktů ACS uchovávanou déle než 5 let, může požádat o výmaz, jestliže se obrátí na zákaznické oddělení a oznámí jim své výslovné přání, aby tato historie byla vymazána.